Mokyklos vizija

Atvira ir tolerantiška mokykla, kur ugdymas(is), sportas, menas ir gamta gyvena kartu.

Mokyklos misija

Mokykla, kurianti jaukią ir saugią mokymosi aplinką ugdanti savarankišką, žingeidų, dorovingą, kūrybingą, pasiruošusį mokytis visą gyvenimą pilietį, gebantį prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir informacinės visuomenės.

Mokyklos vertybės

Kiekvieno mokinio ugdymo(si) ir mokymo(si) sėkmė – sąlygų sudarymas mokytis pagal galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų.

Tolerancija – priešingos nuomonės, pažiūrų ir įsitikinimų gerbimas.

Supratimas ir humaniškumas – vertiname kiekvieno savitumą ir unikalumą, suprantame kitų bėdas ir sunkumus, vertiname gerumo parodymą vienas kitam.

Atsakomybė – laikomės mokyklos vidaus darbo tvarkos reikalavimų, kuriame saugią darbo aplinką, atsakome už pateikiamų žinių kokybę.

Kūrybingumas – taikome naujas technologijas, mokymo metodus, atitinkančius mokinių poreikius.

Bendruomeniškumas – solidarumas, sutelktumas ir nusiteikimas siekti bendrų tikslų.

Saugumas – saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka.

Mokyklos veiklos 2021 metams prioritetas

Saugi, sveika, partneryste grįsta ugdymo(si) aplinka.

2021 metų mokyklos veiklos tikslas ir uždaviniai

Tikslas:

Gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą, siekiant mokinio individualios pažangos.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti pamokos vadybą siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
  2. Skatinti mokytojus kryptingai tobulinti kompetencijas, bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.
  3. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymosi aplinką.
  4. Kurti atvirą mokyklą, puoselėjančią tradicijas, aktyviai bendradarbiaujančią su mokinių tėvais, vietos bendruomene, socialiniais partneriais.